603 760 150
0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
autoklawyeson.pl

 

 1. Informacje ogólne
 2. Definicje
 3. Techniczne warunki sprzedaży
 4. Warunki sprzedaży
 5. Dane osobowe i polityka ochrony prywatności
 6. Dostępność towarów
 7. Płatność
 8. Dostawa towarów
 9. Postępowanie reklamacyjne
 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 11. Postanowienia końcowe

 

1. INFORMACJE OGÓLNE


1.1. Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem www.autoklawyeson.pl jest NGSIDE Interactive, z siedzibą w Łodzi [92-230] przy Alei Józefa Piłsudskiego 162 o numerze NIP: 9471885942.

 

1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady serwisu funkcjonującego pod domeną

www.autoklawyeson.pl oraz świadczenia i korzystanie z usług NGSIDE Interactive oraz zasad sprzedaży towarów przez NGSIDE Interactive. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności NGSIDE Interactive jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Autoklawyeson.pl.


1.3. Nazwa Serwisu Autoklawyeson.pl  jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


1.4. NGSIDE Interactive posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.

 

2. DEFINICJE

 

2.1. NGSIDE Interactive  –   NGSIDE Interactive Łukasz Nowicki z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 162, 92-230 Łódź, o numerze NIP: 9471885942.


2.2. Serwis Autoklawyeson.pl - prowadzony przez NGSIDE Interactive internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną www.autoklawyeson.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.


2.3. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Serwisie Autoklawyeson.pl pochodzą bezpośrednio od producentów, są Towarami oryginalnymi i markowymi.


2.4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu Autoklawyeson.pl  w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników / Klientów oraz NGSIDE Interactive.


2.5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z  NGSIDE Interactive z chwilą potwierdzenia transakcji.


2.6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie Autoklawyeson.pl, przetwarzane przez NGSIDE Interactive za zgodą i w zakresie, na jaki NGSIDE Interactive uzyskała zgodę od Użytkownika.


2.7. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji w Serwisie Autoklawyeson.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez NGSIDE Interactive w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.


2.8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie Autoklawyeson.pl zawarła z  NGSIDE Interactive Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.


2.9. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie Autoklawyeson.pl na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu Autoklawyeson.pl  Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.


2.10. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez NGSIDE Interactive, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Autoklawyeson.pl. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie Autoklawyeson.pl.  Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.


2.11. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu Autoklawyeson.pl umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.


2.12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu autoklawyeson.pl Produktów w sposób jednorazowy.


2.13. Rabat – zniżka (procentowa lub kwotowa) udzielana Klientowi lub Użytkownikowi.

 

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

3.1. Prowadzenie przez NGSIDE Interactive Serwisu Autoklawyeson.pl obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera, usług serwisowych.


3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez NGSIDE Interactive Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Autoklawyeson.pl Produktów.
3.1.2. Udostępnianie przez NGSIDE Interactive przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.


3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu Autoklawyeson.pl jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

4.1. Prezentacja Produktów przez NGSIDE Interactive może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


4.2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować.


4.3. Prezentowane Produkty są ograniczone w ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie Autoklawyeson.pl ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.


4.4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu sprzedaży. Każdy Produkt podany w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.


4.5. Po wyborze zaprezentowanego w Serwisie Autoklawyeson.pl Produktu, aby złożyć ofertę Klient/ Użytkownik musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.


4.6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.


4.7. Po potwierdzeniu Klient/Użytkownik przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem.


4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient/ Użytkownik przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”, gdzie ma możliwość wyboru określonej formy płatności za zamówienie, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych, a także płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) lub gotówką przy odbiorze z magazynu NGSIDE Interactive. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych zostaje przekierowany na serwis Payu zarządzany przez spółkę PayU Spółka Akcyjna w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu.


4.9. Po zrealizowaniu powyższych kroków Klient/ Użytkownik w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.


4.10. W przypadku braku możliwości świadczenia przez NGSIDE Interactive z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, NGSIDE Interactive zawiadomi o tym Klienta/ Użytkownika i zwróci całą otrzymaną od sumę pieniężną.


4.11. Po potwierdzeniu przez Klienta/ Użytkownika widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu za Produkt, Klient/ Użytkownik zostanie poproszony przez NGSIDE Interactive o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.


4.12. NGSIDE Interactive zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Klienci/ Użytkownicy, którzy rozpoczęli już Sesję Zakupową, dodając wybrany Produkt do Koszyka, dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili wzięcia udziału w sesji sprzedażowej.


4.13. NGSIDE Interactive zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością NGSIDE Interactive.


4.14.  NGSIDE Interactive zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Klientowi/ Użytkownikowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

 

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

5.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). NGSIDE Interactive zobowiązana jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów/Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów/Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.


5.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów/Użytkowników ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników NGSIDE Interactive, prowadzącej Serwis Autoklawyeson.pl.


5.3. NGSIDE Interactive nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Klientów/ Użytkowników są przechowywane w serwerze Firmy NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w 31-553 Kraków, ul. Cystersów 20a


5.4. NGSIDE Interactive przetwarza Dane Osobowe Użytkownika/Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem/ Użytkownikiem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.


5.5. Użytkownik ma prawo wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.


5.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 

6.1. NGSIDE Interactive dokłada wszelkich starań, aby Klienci/ Użytkownicy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie.


6.2. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Klienta, NGSIDE Interactive zwróci Klientowi dokonaną wpłatę na poczet dostawy wybranego Produktu najpóźniej w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 

7. PŁATNOŚCI

 

7.1. Klient/ Użytkownik może dokonać płatności za Produkt za pomocą:
a) przelewu na rachunek bankowy NGSIDE Interactive: mBank: 36 1140 2017 0000 4102 1278 8628,
b) płatności przy odbiorze przesyłki,
c) gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu sklepu.


7.2. Koszt przesyłki ponosi Klient/Użytkownik:

a) przesyłka kurierska UPS (przedpłata): 20 PLN brutto (dla Produktów o wadze poniżej 31 kilogramów)
b) przesyłka kurierska UPS (przedpłata): 50 PLN brutto (dla Produktów o wadze powyżej 31 kilogramów)

c) przesyłka kurierska UPS (za pobraniem): 25 PLN brutto (dla Produktów o wadze poniżej 31 kilogramów)
b) przesyłka kurierska DHL (za pobraniem): 70 PLN brutto (dla Produktów o wadze powyżej 31 kilogramów)

7.2.1. System po przeliczeniu zamówionego towaru pokazuje, która z możliwych opcji transportu jest najbardziej korzystna.


7.3. Po dodaniu Produktu do Koszyka i podaniu adresu do wysyłki, o którym mowa w pkt. 4.7, Klient/Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt. Po dokonanym wyborze  zostaje przekierowany do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart. W przypadku, gdy wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamówienie złożone przez Klienta/Użytkownika zostaje anulowane, o czym NGSIDE Interactive niezwłocznie informuje Klienta/Użytkownika.


7.4. W przypadku odmowy akceptacji karty Klienta/ Użytkownika zamówienie złożone przez niego zostaje anulowane, o czym NGSIDE Interactive  niezwłocznie go informuje.


7.5. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, które ponosi Klient/ Użytkownik.

 

8. DOSTAWA TOWARÓW

 

8.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych.


8.2. Czas realizacji zamówienia w przypadku Produktów na zamówienie wynosi 2 - 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji umowy zostanie podany w e-mailu wysłanym na adres podany przez Klienta/Użytkownika podczas zawarcia Umowy wraz z ceną za Produkt dostępny na zamówienie. Klient/ Użytkownik może anulować transakcję Produktu na zamówienie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wiadomości o cenie i terminie realizacji na adres e-mail:sklep@autoklawyeson.pl


8.3. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto NGSIDE Interactive.


8.4. Czas dostawy towarów wynosi 1-5 dni roboczych.


8.5. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Klient/ Użytkownik.


8.6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


8.7. Klient/Użytkownik w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu powinien  sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz zawiadomić NGSIDE Interactive pod następujący adres e-mail  sklep@autoklawyeson.pl

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1. Klient/Użytkownik będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr.141, poz.1176 z późn. zm.).


9.2. Klient/Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.


9.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy sklep@autoklawyeson.pl lub listownie na adres NGSIDE Interactive Al. Józefa Piłsudskiego 162, 92-230 Łódź. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Klient/Użytkownik zawarł Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia.


9.4. NGSIDE Interactive rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. NGSIDE Interactive zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

10.1. Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


10.2. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Może tego dokonać listownie na adres NGSIDE Interactive ul. Rydzowa 4/40, 91-211 Łódź lub mailowo na adres e-mail: sklep@autoklawyeson.pl.


10.3. Zwrot Produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na koszt i ryzyko Klienta. Zwrot towaru następuje na ryzyko i koszt Klienta. NGSIDE Interactive nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.autoklawyeson.pl/regulamin.php


11.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014